Szkoły w gminie Rajcza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy
im. Ks. Józefa Tischnera.

Adres:

34-370 Rajcza. Ul. Rynek 2.

Kontakt:

Tel: +48 33 86 43 024
E-mail: poczta@szkola.rajcza.pl
WWW: szkola.rajcza.pl

PRZEDSZKOLE W RAJCZY
ul. Rynek 2A, 34-370 Rajcza
tel. 33 86 44 174


SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCERCE DOLNEJ
Rycerka Dolna 134 B, 34-370 Rajcza
Tel/fax 33 86 44 050

Przed 200 laty pierwszym człowiekiem, który zainteresował się oświatą w Rycerce Górnej był niejaki Pajączek niewiadomego pochodzenia z zawodu cieśla. Pajączek uczył zimą, gdyż latem dzieci pasły krowy. Uczył we własnym domu pod obecnym numerem 150. Nauka ograniczała się do czytania i pisania. Młodzież musiała wykonywać różne prace przy gospodarstwie p. Pajączka także niewiele z nauki korzystała.

 W roku 1885 szkoła w Rycerce figuruje w wykazach jako szkoła niezorganizowana z nauczycielem Antonim Kłusakiewiczem. W 1890 roku była już filialną z nauczycielem Karolem Tomczykiewiczem.

Do roku 1913 brak jest danych o życiu i działalności szkoły. Pierwszy zapis w kronice szkolnej z 1913 r. podaje, że Wysoka C. K. Rada Krajowa w Żywcu mianowała na kierownika tutejszej szkoły pana Kazimierza Muszyńskiego. Z jego opisów wynika, że szkoła w owym czasie była w bardzo złym stanie: „dziurawy dach, nie domykające się drzwi”. Kazimierz Muszyński po paru miesiącach został przeniesiony na nową posadę do szkoły w Nieledwii. Po nim obowiązki przejął Bronisław Godziński. W 1914 roku został powołany do wojska i już nie powrócił. Obowiązki kierownika przejęła jego żona Klotylda Godzińska.

W październiku 1922 roku Pani Godzińska została powołana na dwuletni kurs do Instytutu Pedagogicznego w Warszawie. Na jej miejsce przybyła 1 listopada 1922 roku pani Jadwiga Antosowa. Jednak już z końcem lipca 1924 roku zmarła po dwumiesięcznej chorobie.

W tej szkole odbywała się wówczas nauka. Szkoła ta przetrwała do roku 1958. w październiku tegoż roku została wystawiona na licytację i zakupiona przez Marię Dziasek jako materiał budowlany.

 

W roku 1926 obowiązki kierownika szkoły przejęła pani Janina Ossowska. Jej ponad dziesięcioletnia działalność na tym stanowisku była bardzo owocna. Zorganizowała w szkole świetlicę, bibliotekę oraz różnego rodzaju koła zainteresowań dla młodzieży pozaszkolnej. Organizowała również odczyty, przedstawienia, jasełka oraz projekcje filmowe, nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale także dla ludności Rycerki.

Budowę nowej szkoły rozpoczęto wiosną 1934 roku. Uchwałą Gminnej Rady postanowiono wyciąć drzewo w gminnym lesie na rzecz budowy szkoły. Decyzja ta zapadła za kierownictwa Ossowskiej.

Z kroniki powołania Komitetu Budowy

Budowę nowej szkoły rozpoczęto wiosną 1934 roku. Uchwałą Gminnej Rady postanowiono wyciąć drzewo w gminnym lesie na rzecz budowy szkoły. Decyzja ta zapadła za kierownictwa J. Ossowskiej. Pierwszym kierownikiem w nowej szkole został Antoni Janusz. Drugim nauczycielem była jego żona Genowefa Janusz. Dnia 1 czerwca 1934 r. powołano Radę Szkolną Miejscową, w skład weszli R. Bartek i R. Posch. Dnia 13 listopada 1938 r. dokonano poświęcenia budynku Szkoły Podstawowej w Rycerce Dolnej.

 Nową szkołę poświęcił Ksiądz Sasnal w obecności nauczycieli, uczniów i mieszkańców Rycerki.

 Pierwszym kierownikiem w nowej szkole został Antoni Janusz. Drugim nauczycielem była jego żona Genowefa Janusz. Antoni Janusz w sierpniu 1939 roku został zmobilizowany. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku został wzięty do niewoli i osadzony w obozie dla oficerów w Starobielsku. Wiosną 1940 roku został zamordowany przez NKWD w Charkowie na Ukrainie. W czasie II wojny światowej w budynku szkoły funkcjonowała szkoła niemiecka.

Po wyzwoleniu kierownictwo szkoły objęła pani Genowefa Janusz, jednak w1955 roku zrezygnowała ze stanowiska i przeniosła się do Żywca. Kierownikiem został pan Józef Śleziak. Szkoła miała wówczas 7 oddziałów. Na trwałe w życiu szkoły tego okresu zapisały się też nauczycielki siostry Karolina i Anna Sanetra.

W roku szkolnym 1958/59 patronat nad szkołą objęła kopalnia węgla kamiennego „Gliwice”, zakupując dla szkoły sprzęt sportowy oraz gry świetlicowe. Kopalnia dokonała także konserwacji okien, drzwi i pomalowania całego wnętrza budynku. Często w tych latach organizowano wycieczki, szczególnie do Warszawy, Krakowa, Gliwic, Zakopanego, Nowej Huty, Wieliczki. Urządzano także wycieczki piesze w pobliskie góry: Pilsko, Lipowa, Hala Boracza, Skrzyczne, Wielka Racza, Rycerzowa. W styczniu 1973 roku po 27 latach pracy w tej szkole dyrektor Józef Śleziak przeszedł na rentę, a następnie na emeryturę. Obowiązki po nim przejął nauczyciel pracujący w tej szkole od 1957 roku pan Tadeusz Wolny. W roku szkolnym 1984/85 dotychczasowy dyrektor Tadeusz Wolny również przeszedł na emeryturę. Na jego miejsce została powołana nauczycielka tutejszej szkoły pani Urszula Hurej.

W latach 1984 – 1986 przeprowadzono po 50 latach użytkowania kapitalny remont szkoły. W trakcie remontu nastąpiła przebudowa sanitariatów, wymieniono stolarkę okienną, drzwi, korytarze wyłożono płytkami. W 1993 roku wymieniono dach, zastępując dachówkę blachą. W czerwcu 1995 roku rozpoczęto nową inwestycją prowadzoną przez Urząd Gminy – budowę pełnowymiarowej sali sportowej. Przewidywany okres oddania jej do użytku wynosił 5 lat. W październiku 1995 roku dyrektor Urszula Hurej odeszła na emeryturę. Na jej miejsce w drodze konkursu została wybrana nauczycielka tutejszej szkoły mgr Urszula Janota. Czas budowy sali gimnastycznej skrócił się i po 2 latach, wiosną 1997 roku gotowa była do użytku. 9 maja 1997 roku przy udziale dostojnych gości nastąpiło otwarcie i poświęcenie przez księdza prałata Zbigniewa Guszkiewicza nowej sali gimnastycznej.

W dniu 1 września 1998 roku uruchomiono po kilkuletniej przerwie działalność przedszkola w budynku szkoły podstawowej, które funkcjonowało do 2001 roku. Jednocześnie oddano do użytku 2 sale lekcyjne ma poddaszu budynku szkolnego. Dokładnie rok później 1 września 1999 roku weszła w życie reforma oświaty. W tutejszej szkole Uchwałą Rady Gminy utworzono oddział gimnazjum, a szkoła podstawowa stała się szkoła sześcioklasową. Gimnazjum działało do roku 2003, później klasy przeniesiono do Publicznego Gimnazjum w Rajczy. W roku szkolnym 2008/2009 uruchomiono w szkole Punkt Przedszkolny w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską.

Szkoła ciągle się rozwija, prowadzone są różne prace remontowe, które mają zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i sprawić, aby w tym szczególnym dla nich miejscu czuły się miło, przyjemnie.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Karola Wojtyły w Rycerce Górnej

Rycerka Górna 183, 34-370 Rajcza

tel. 338644133

e-mail: zs.rycerka@wp.pl

www.zsrycerka.com.pl

 W roku 1855 gmina Rycerka Górna złożyła w Radzie Szkolnej Okręgowej w Żywcu deklarację dotyczącą założenia szkoły. Na deputowanych wybrano Józefa Dziergasa i Tomasza Bułkę. Pod deklaracją złożono 40 podpisów /krzyżyków/, co oznacza, że wszyscy byli analfabetami. Dokładna data założenia szkoły nie jest znana. W roku 1865 figuruje ona co prawda w wykazie szkół powiatu żywieckiego, ale jest nieczynna z powodu braku nauczyciela.

 W roku 1868 szkoła w Rycerce posiadała już własny budynek szkolny. Stan taki przeciągnął się do początku lat 70. W roku 1873 szkoła trywialna funkcjonująca w oparciu o prawo austriackie przekształcona została w jednoklasową szkołę ludową z polskim językiem wykładowym. Nauczycielem kierującym był Franciszek Ziembiński. Po jego odejściu funkcję tę pełnił przez długie lata Jan Zwoliński.

 W 1914 roku nauczycielem w Rycerce Górnej był Wroński. W okresie II wojny światowej Rycerka została wysiedlona. Dzieci z niewysiedlonych rodzin uczyły się po domach prywatnych, albowiem budynek szkolny przeznaczony był dla dzieci osadników niemieckich. Po wojnie podjęto decyzję o budowie nowej szkoły murowanej oddanej do użytku w 1970 r. Duże zasługi wokół jej budowy położył kierownik szkoły Eugeniusz Wnętrzak. Małe szkółki istniały też w Rycerce Kolonii i na Oźnej. Po powstaniu Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej w Rycerce Górnej powstała szkoła zbiorcza dla dzieci z Oźnej i Kolonii. Budynek szkolny na Oźnej przeznaczono na schronisko Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, a w Kolonii uczyły się dzieci młodsze. W roku 1955 w Kolonii oddano do użytku nowy budynek szkolny z internatem dla dzieci z Przegibka i Magury. Z powodu małej liczby dzieci w roku 2002 szkoła w Kolonii została zlikwidowana, a uczniowie dowożeni są do szkoły w Rycerce Górnej. Po utworzeniu gimnazjów w Rycerce Górnej powstał Zespół Szkół im. Kpt. Zbigniewa Plewy. Dyrektorem zespołu jest Irena Bogdał.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOLI im. Tadeusza Kościuszki

Sól 111, 34-370 Rajcza

tel: 33 86 45 344



SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI „ ELEMENTARZ” W SOLI-KICZORZE

Sól - Kiczora 297, 34-370 Rajcza

tel: 33 86 45 348

e-mail: solkiczora@elementarz.edu.pl



ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZWARDONIU im. Królowej Jadwigi

Zwardoń 2b, 34 – 370 Rajcza

tel/fax: 33 86 46 306

e-mail: spzwar"2b"@op.pl

UA-71225827-1