REZERWATY

Gmina Rajcza położona jest na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, który utworzono w 1986 roku. Jest to najstarszy park krajobrazowy w polskich Karpatach. Powstał w celu szczególnej ochrony wartości przyrodniczych, fizjograficzno-krajobrazowych oraz kulturalnych Beskidu Żywieckiego. Podstawowym jego założeniem jest zachowanie obszarów mało zdegradowanych oraz umiejętne i racjonalne łączenie funkcji ochronnych z gospodarczymi. Najcenniejszymi elementami parku są lasy.

Na terenie naszej gminy utworzone zostały także 3 rezerwaty przyrody, które chronią szczególnie cenne tereny parku w celu zachowania resztek prastarej Puszczy Karpackiej:

- Rezerwat „Butorza” – utworzony w 1961 roku o powierzchni 30,68 ha. Utworzony został dla ochrony dolnoreglowego drzewostanu świerkowego na północnych stokach Rachowca, na wysokości 600 – 700 m n.p.m. Wiele świerków osiąga 35 metrów wysokości i około 50 cm pierśnicy. Strome stoki i dno parowu w centrum rezerwatu pokrywa zespół buczyny karpackiej z dorodnymi okazami jaworów.

- Rezerwat „Śrubita” – utworzony w 1957 r, o powierzchni 24,99 ha. Jest to rezerwat z ponad 200 –letnim, naturalnym drzewostanem świerkowo – bukowo – jodłowym w dolnym reglu. Położony jest na północno – zachodnim stoku góry Bugaj w grupie Wielkiej Rajczy.

- Rezerwat „Dziobaki” – utworzony w 1995 o powierzchni 13,06 na północnych stokach Rycerzowej. Zlokalizowany jest na wysokości 950 – 1200 m n.p.m. Jego głównym walorem przyrodniczym jest 200 – letni bór świerkowo – bukowo – jodłowy oraz fragment bagiennej olszyny górskiej w dolnej części rezerwatu.

UA-71225827-1