Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy

Gmina Rajcza przystępuje do realizacji zadania pn. Budowa inhalatorium solankowego w Rajczy w ramach projektu Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 27/2019 z dnia 19.03.2019r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Koszt realizacji zadania wynosi 1 587 276,00zł

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych

Działanie priorytetowe Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie oferty pro zdrowotnej opartej na unikalnych – w skali transgranicznej – walorach leczniczych oraz wspólnym , niepowtarzalnym polsko-słowackim potencjale historyczno – kulturowym budujących markę miejsca i produktu. Zyska możliwość promowania leczniczych wód solankowych. Promowana będzie idea balneologii i efektywnego wykorzystania tego typu zasobów naturalnych Gminy Rajcza.

Projekt umożliwi promocję własnego dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym oraz docenienie walorów naturalnych i przyrodniczych nie tylko przez miejscową ludność.

Działania przyczynią się do wzrostu ruchu turystycznego w rejonie pogranicza oraz rozwój współpracy transgranicznej.

UA-71225827-1