Co nowego w projekcie edukacyjnym „Równaj do najlepszych”

Równaj do najlepszych - logoW Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Rycerce Dolnej w okresie od 01 września 2017r. jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) projekt edukacyjny „Równaj do najlepszych” .

Na półmetku realizacji czas na podsumowanie zrealizowanych zadań wynikających z projektu.

 Dzięki pomyślnej rekrutacji w projekcie edukacyjnym zrekrutowano 64 uczniów oraz pracuje 8 nauczycieli. Dzięki temu uczniowie mogli skorzystać z następujących rodzajów zajęć:

a)     „ Z fizyką poznaję świat” zajęcia z fizyki. Mają one na celu wprowadzić ucznia w świat fizyki i rozwijać jego zainteresowania.

b)    „ Odnaleźć  siebie” zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności.

c)    „ W świecie liczb”  zajęcia matematyczne. Zajęcia mają na celu wspierać uczniów oraz podnosić ich wiedzę oraz umiejętności.

d)    Zajęcia logopedyczne. Są one przeznaczone dla uczniów, u których należy korygować i doskonalić prawidłową wymowę, ćwiczyć dykcję i poprawność językową. Zajęcia rozwijają poczucie własnej wartości.

e)     Zajęcia w ramach umiejętności uczenia się „Nie trać czasu… wolnego”. Celem zajęć jest wyrabianie umiejętności łatwiejszego przyswajania wiedzy, współżycia i pracy w grupie poprzez udział w różnych formach spędzania czasu wolnego. Pozwolą wesprzeć uczniów w pokonywaniu trudności związanych z uczeniem się.

f)      „Na torze przeszkód” zajęcia z gimnastyki korekcyjnej realizowane na basenie oraz „Na torze przeszkód” Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej realizowane na sali gimnastycznej. Jest to forma zajęć, która ma na celu korekcję wad postawy i poprawę stanu zdrowia oraz dowartościowanie samego siebie.

Dla uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach został zorganizowany wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik. Taka wycieczka pozwoliła uczniom w sposób praktyczny i doświadczalny poszerzyć treści omawiane na zajęciach z m.in. fizyki. Zachęciła do doświadczalnego poznawania zjawisk przyrodniczych, fizycznych i chemicznych oraz wpłynęła na rozwój zainteresowań w tym zakresie.

Projekt edukacyjny „Równaj do najlepszych” pozwolił również pracującym  w szkole  nauczycielom  poszerzyć swoją wiedzę. Mogli oni wziąć udział w dwóch kursach doskonalących warsztat pracy..

Pierwsze szkolenie to ,,Racjonalna terapia  zachowań’’ .

Nauczyciele w liczbie 15 osób zostali przeszkoleni w zakresie racjonalnej terapii zachowań. Nauczyciele po szkoleniu  mogą lepiej wpływać na ucznia i wspomagać uczniów , zwłaszcza zagrożonych niedostosowaniem społecznym i groźbą wykluczenia z rynku pracy.

Szkolenie zostało zrealizowane w okresie od 14.02.2018r. do 16.02.2018r.

Kolejne szkolenie to ,, Ocenianie kształtujące’’

Nauczyciele w liczbie 15 osób zostali przeszkoleni i wzbogacili warsztat pracy o działania i techniki wspierające proces uczenia się ucznia i kształtujące motywację ucznia oraz poznali czynniki poprawnie wpływające na uczenie się w szkole. Zdobyli  wiedzę jak organizować proces uczenia się uczniów , aby przyniosło to optymalne efekty.

Szkolenie zostało zrealizowane w okresie od 09.04.2018r. do 18.04.2018r.

Wszyscy nauczyciele uzyskali certyfikaty ukończenia szkoleń.

  

W ramach projektu do realizacji i urozmaicenia zajęć pozalekcyjnych zostały zakupione pomoce dydaktyczne tj. tablice interaktywne, laptopy, programy edukacyjne oraz pomoce do zajęć z matematyki oraz fizyki.

Zostały również zakupione pomoce do zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej które są wykorzystane do zajęć na sali gimnastycznej i na basenie.

W bieżącym roku szkolnym w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „Równaj do najlepszych” do obecnych uczestników zajęć  dołączyło 13 uczniów klasy pierwszej.

  Dla dzieci, które chętnie i systematycznie będą uczestniczyły na zajęcia zostanie zorganizowany wyjazd do Beskidzkiego Centrum Nauki „Naukotechnika” w Świnnej. . Dzięki tej wycieczce uczniowie będą mogli rozwijać swoją wyobraźnię z dziedziny fizyki oraz nabywać wiedzę przez doświadczenia.

Półmetek realizacji to również okazja, aby podziękować rodzicom naszych uczniów za wsparcie i motywowanie swoich dzieci do udziału w zajęciach.

 

 

 

 

 

 

UA-71225827-1