Ochrona Danych Osobowych

Równaj do najlepszych - logoOchrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

w związku z przystąpieniem do projektu „ Równaj do najlepszych” realizowanego w Szkole Podstawowej w Rycerce Dolnej  i podpisaniem umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych  Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

 

Dane osobowe uczestników projektu zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  tj. Gminie Rajcza ul.Górska1, 34-370 Rajcza.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Rajcza – p. Łukaszem Derusem za pośrednictwem adresu mailowego sekretarz@rajcza.com.pl lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) pod nr tel. 603 677 164

Pozostałe informacje:

1.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

2.    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)   Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b)    Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

4.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do treści danych,

- do sprostowania danych,

- do usunięcia danych,

- do ograniczenia przetwarzania danych,

- do przenoszenia danych,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ordynacji podatkowej, czy archiwizacji dokumentacji.

5.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji w/w projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( RPO-WSL),w szczególności:

- udzielenia wsparcia

-potwierdzenia kwalifikalności wydatków

-monitoringu

-ewaluacji

-kontroli

-audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje

-sprawozdawczości

-rozliczenia projektu

-zachowania trwałości projektu

-archiwizacji.

 

7.    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

UA-71225827-1