Realizowane zajęcia w ramach projektu

Równaj do najlepszych - logoProjekt edukacyjny  ,,Równaj do najlepszych“  wdrożony  w Szkole Podstawowej im.Króla Jana III Sobieskiego w Rycerce Dolnej realizowany jest w okresie od 01.09.2017 r do 30.06.2019 r.

Projekt dotyczy podwyższenia jakości i atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych poprzez realizację programów i  zajęć rozwijających szczególne uzdolnienia uczniów ale również poprzez pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W projekcie ,, Równaj do najlepszych “ biorą udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Rycerce Dolnej których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo w zajęciach. W procesie rekrutacji  uczniowie mogli zostać przyporządkowani   do następujących zajęć ( liczebność grup jest zgodna z założeniami Rozporządzenia MEN   w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych ) :

 • Zajęcia w ramach umiejętności uczenia się „Nie trać czasu… wolnego” praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywają się w pięciu grupach w poniedziałki i są przeznaczone dla uczniów klas I-VII.

  Celem zajęć jest wyrabianie umiejętności łatwiejszego przyswajania wiedzy, współżycia i pracy w grupie poprzez udział w różnych formach spędzania wolnego czasu, nabywania ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką, doskonalenie pamięci, koncentracji i uwagi. Zajęcia pozwalają wesprzeć uczniów w pokonywaniu trudności związanych z uczeniem się.

  W czasie zajęć dzieci m. in rozwiązują rozmaite zadania (krzyżówki, łamigłówki, zagadki); grają w edukacyjne gry planszowe; wykonują prace plastyczne; bawią się przy muzyce; odgrywają scenki; piszą listy; uczą się słuchać aktywnie, być asertywnym, radzić sobie w trudnych sytuacjach.

  Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach i biorą w nich aktywny udział.

Prowadząca zajęcia Pani  Magdalena Kasztelnik

 • W ramach projektu „Równaj do najlepszych ” od 1 października 2017 r. realizowane są zajęcia pozalekcyjne z matematyki pt. „W świecie liczb”.

  W zajęciach bierze udział 10 uczniów, podzielonych na dwie grupy. Pierwsza grupa ukierunkowana jest  na zajęcia wyrównawcze. Podczas zajęć prowadząca stara się pracować z uczniami, którzy mają problem z nauką matematyki.

   Druga grupa uczniów uczęszcza na zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności matematyczne.

  Głównym celem wymienionych zajęć jest przygotowanie uczniów do wykorzystywania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.

  Mocnym punktem projektu jest możliwość wykorzystania na zajęciach pomocy dydaktycznych – laptopa, rzutnika multimedialnego, tablicy interaktywnej wraz z odpowiednim oprogramowaniem oraz gier multimedialnych, planszowych, brył przestrzennych i obrotowych itd.

  Prowadząca zajęcia Pani  Monika Bułka

 • Zajęcia logopedyczne prowadzone są z uczniami Szkoły Podstawowej w Rycerce Dolnej w dwóch grupach. Do  każdej z nich zakwalifikowano troje dzieci. 

  Systematyczna praca i ćwiczenia na zajęciach usuwają zaburzenia mowy i wady wymowy. Doskonalą prawidłową realizację głosek, stymulują rozwój mowy i wyrównują opóźnienia tego rozwoju, podnoszą sprawność językową, kształtują prawidłową mowę poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej i leksykalnej. Doskonalą mowę już ukształtowaną oraz wdrażają do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy.

  Na zajęciach dzieci wykonują szereg ćwiczeń, które poprzez zabawę podnoszą sprawność narządów artykulacyjnych , kształtują słuch fonematyczny, poczucie rytmu, rozróżniają głoski dobrze i źle wypowiadane. Rozwijają mowę poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielają odpowiedzi na pytania, biorą udział w grach, zabawach ortofonicznych, logorytmicznych oraz ćwiczeniach w czytaniu i pisaniu. Dzieci sprawnie wykonuje ćwiczenia pionizacji języka, warg, podniebienia i żuchwy, świadomie kierują ruchami narządów artykulacyjnych. Bardzo chętnie biorą udział w zabawy z muzyką. Prawidłowo wystukują rytm, mówią rytmicznie wyrazy i zdania, realizują ruchowo rytmy muzyczne. Stymulowany jest ogólny rozwój dziecka poprzez wzbogacanie słownika czynnego i biernego. Uczniowie zapamiętują zdania, zagadki, wierszyki, wykonują ćwiczenia na koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową, rozwijają pamięć, myślenie i orientację przestrzenną.

                                                               Prowadząca zajęcia Pani Lucyna Wydra

 

 • Zajęcia ,,Na torze przeszkód"  mają charakter ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych w wodzie, połączonych z nauką pływania. Odbywają się co dwa tygodnie. Do ćwiczeń wykorzystywane są pomoce zakupione  w ramach projektu (deski, płetwy, tzw. makarony).

                                                                      Prowadzący zajęcia Pan Marek Brałkowski

 • Zajęcia ,,Na torze przeszkód"  to również zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy na sali gimnastycznej. Mają  na celu korekcję wad postawy, poprawę stanu zdrowia oraz dowartościowanie samego siebie. 

  Zajęcia prowadzone są w 4 grupach po 4 osoby.

                                                               Prowadzący zajęcia  Pan Damian Każmierczak

 • W ramach realizowanego projektu ,,Równaj do najlepszych” prowadzone są zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne ,,Odnaleźć siebie”.

  W zajęciach  uczestniczy 24 uczniów. Zajęcia odbywają  się we wtorki w dwóch grupach  po jednej godzinie. Do grupy pierwszej  uczęszcza 14 uczniów i zajęcia odbywają się wymiennie co trzeci wtorek, grupa druga liczy 10 uczniów i zajęcia odbywają się wymiennie co drugi wtorek.

  Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów. Do podstawowych celów pracy korekcyjno – kompensacyjnej należy zaliczyć:

  - usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania ,   ćwiczenie sprawności czytania i pisania, oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające, a równocześnie aktywizujące dzieci. Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno – kompensacyjnej zaliczamy.
  - wszechstronne ćwiczenia zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno -  ruchowego
  - ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową i wzrokową  a także sprawność ruchową i koordynację wzrokowo -ruchową
  - ćwiczenia usprawniające trudności w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzykiem dysleksji
  - rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków
                                           
                                                                           Prowadząca zajęcia Pani Danuta Ficoń

 • Zajęcia „Z fizyką poznaję świat” odbywają się w dwóch grupach. Pierwszą grupę stanowią uczniowie klasy VII , drugą – klas VI i V.

  Zajęcia te oparte są na obserwacjach i eksperymentach przeprowadzanych przez uczniów . Bazę stanowią tutaj różnorodne pomoce zakupione w ramach projektu: przyrządy pomiarowe, pomoce ułatwiające rozumienie  mechaniki, elektryczności, magnetyzmu, optyki.

  Uczniowie chętnie przeprowadzają doświadczenia, są innowacyjni, aktywizują prowadzącą zajęciado szukania nowych pomysłów,” musi się coś dziać”.
  Szczególne zainteresowanie zwłaszcza chłopców  wzbudziły zestawy elektroniczne .

                                                                 Prowadząca zajęcia Janina Legierska

UA-71225827-1