Zakończenie Projektu Edukacyjnego "Równaj do najlepszych"

Równaj do najlepszych - logo projektuZakończenie   projektu edukacyjnego „Równaj do najlepszych” realizowanego w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Rycerce Dolnej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Tytuł projektu: „Równaj do najlepszych”

Beneficjent : Gmina Rajcza ul. Górka 1, 34-370 Rajcza nr NIP 5532511956

Numer projektu: WNP-RPSL.11.01.04-24-02C8/17

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017r. do 30.06.2019r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej : 197 465,62 zł.

Wartość całkowita projektu : 219 406,25 zł

Projekt dotyczył podwyższenia jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących w przyszłości do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy, jak również poprzez pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W projekcie zdefiniowano dwa główne zadania:

Zadanie 1: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Projekt edukacyjny „Równaj do najlepszych” pozwolił  nauczycielom  biorącym udział w projekcie na  poszerzenie swojej wiedzy. Nauczyciele przeszli szkolenia w tematyce „Oceniania kształtującego” oraz „Racjonalnej terapii zachowań”.

Wskaźniki kluczowe dla zadania:

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

Wartość osiągnięta w projekcie

Stopień realizacji (%)

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

12

15

125

 

 

 Zadanie 2: Doposażenie bazy dydaktycznej oraz realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych a także rozwijających kompetencje kluczowe.

W ramach tego zadania doposażono wskazaną szkołę w sprzęt dydaktyczny i korekcyjno-kompenacyjny umożliwiający realizację zajęć w ramach projektu z zakresu poszerzania wiedzy min. z fizyki, matematyki organizacji czasu wolnego jak również zajęć logopedycznych i korekcyjno kompensacyjnych. Zajęcia sportowe ukierunkowane na korygowanie wad postawy realizowane były na sali gimnastycznej i na basenie. Zajęcia były prowadzone wg określonych harmonogramów w określonym przedziale i odstępach czasowych z podziałem na poszczególne grupy uczestników.

 Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie bardzo chętnie uczestniczyły na  zajęcia.

Zgodnie z wnioskiem w ramach zadania zrealizowano dwa zajęcia wyjazdowe (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Świnna- Beskidzkie Centrum Nauki '' Naukotechnika'') Wyjazdy  te pozwoliły w sposób praktyczny poszerzyć treści omawiane na zajęciach . Zachęciły do  poznawania zjawisk przyrodniczych, fizycznych i chemicznych oraz wpłynęły na rozwój zainteresowań w tym zakresie.

Wskaźniki kluczowe dla zadania:

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

Wartość osiągnięta w projekcie

Stopień realizacji (%)

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu

56

74

132,14

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych

1

1

100

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

1

1

100

 

 

 Projekt realizowany był z uwzględnieniem sytuacji mających wziąć w nim udział dzieci jak i osób dorosłych niezależnie od płci. Realizacja zasad równości w projekcie opierała się na eksponowaniu we wszystkich dziedzinach elementów przeciwstawiających się wszelkim formom dyskryminacji. Przy doborze personelu do obsługi projektu i kadry do prowadzenia zajęć uwzględnione zostały kwalifikacje i doświadczenie. Tym samym projekt był zarządzany w sposób równościowy, w oparciu o kompetencyjny model rekrutacji. W ramach zrealizowanego projektu zapewniony został równy dostęp do oferowanego wsparcia w szkole. Jego rezultaty wiążą się ze zwiększeniem możliwości edukacji i lepszych warunków rozwojowych dla dzieci. Dzięki jego wdrożeniu mają lepsze możliwości w kolejnych etapach rozwoju psycho-ruchowego oraz dalszej edukacj. Rodzice podczas zebrań i uczniowie na zajęciach informowani byli o zapobieganiu dyskryminacji m.in.ze względu na płeć, wyznanie. rasę ,pochodzenie czy niepełnosprawność.

 

Zakończenie realizacji projektu jest okazją, aby podziękować wszystkim nauczycielom za udział  i  zaangażowanie oraz  rodzicom uczniów za wsparcie i motywowanie swoich dzieci do udziału w zajęciach prowadzonych w ramach projektu.

UA-71225827-1