Komunikaty

Komunikat dotyczący Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Komunikat

Urzędu Gminy Rajcza i „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie

Urząd Gminy Rajcza i „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie informuje mieszkańców Gminy, że od dnia 01.08.2019r. w związku z zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfą dla zbiorowego odprowadzania ścieków (dotychczas to samorząd ustalał taryfę) nastąpi podwyżka cen za odprowadzanie ścieków.

Dotychczasowa taryfa wynosiła 17,44 zł brutto za 1 metr sześcienny, z czego kwota jaką Gmina dopłacała do każdego metra sześciennego wynosiła 10,14 zł brutto. Mieszkańcy płacili więc ostatecznie kwotę 7,30 zł brutto za metr sześcienny. Po zmianie taryfy, koszt 1 metra sześciennego wynosić będzie 18,31 zł brutto. Zwiększono dopłatę ze strony Gminy do kwoty 10,43 zł za metr sześcienny. Ostatecznie więc  mieszkańcy zapłacą kwotę 7,88 zł brutto.

Podwyżka za metr sześcienny dla mieszkańca wyniesie zatem 0,58 groszy.

Wpływ na podwyżkę mają niezależne od Spółki Beskid Ekosystem czynniki:

– wzrost cen energii elektrycznej o około 40%,

– zwiększenie kosztów zagospodarowania osadów - wzrost ceny za odbiór 1 tony osadów o ponad 50 %,

– wzrost opłat środowiskowych – wzrost o ponad 40 %,

– wzrost cen materiałów i usług eksploatacyjnych,

- wzrost płacy minimalnej o 12,50 %.

Pozycje kosztów, których dotyczy tak znacząca podwyżka stanowią główną część kosztów bezpośrednich ponoszonych przez Spółkę i decydują o ostatecznej cenie dla mieszkańców. 

Należy podkreślić, że wyżej wymieniony wzrost kosztów nie jest w żaden sposób zależny od samorządu i Spółki ponieważ dotyczy rynku ogólnopolskiego a w części spowodowany jest wejściem w życie nowych przepisów prawa, do których stosowania wszystkie podmioty są zobowiązane.

W roku 2018 nastąpiła ponadto  zmiana zasad ustalania i zatwierdzania  taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę. W konsekwencji tych zmian taryfy zatwierdzane są przez  Dyrektora Regionalnego Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego w Krakowie a nie jak dotychczas przez Wójta Gminy i Radę Gminy lub Związek Międzygminny.

UA-71225827-1